K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
BIP.gov.pl

  Klauzula informacyjna - interesanci

  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie,
  tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)
  oraz akty wykonawcze do ustaw.

  Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego powyższym Rozporządzeniem i w oparciu jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2,  informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Biznesuw Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, tel. kontaktowy: 56 / 611-89-30, e-mail: kontakt@torun.direct

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, tj. Anną Grzybowską, pod adresem mailowym: rodo1@tcuw.torun.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych związanych ze statutową działalnością Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, w tym między innymi w związkuz realizacją umów zawieranych z kontrahentami. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania,w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  5. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro będzie udostępniać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp
  do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd);  innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, zaś po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania,
  jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.

  8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa
  w pkt 6 niniejszej informacji.

  UWAGA:

  • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
   na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi będzie miało charakter dobrowolny. Zgoda będzie miała charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania / realizacji z uprawnienia dla którego zostanie udzielona, bez której
   to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany,

  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarcie umowy między stronami umowa.

   9. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  11. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego:

  • Na terenie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (TCAL 2), którego operatorem jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, wprowadzono monitoring wizyjny, celem:

  a) zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i innym osobom przebywającym
  na terenie TCAL 2. Piętro,

  b) ochrony mienia, którego zniszczenie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

  • Pomieszczenia objęte monitoringiem zostały oznakowane przez Administratora
   w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków, tj. piktogramów
   z napisem „Obiekt monitorowany".

  • Pani/Pana dane osobowe zebrane wskutek zarejestrowania zapisu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane wyłącznie do realizacji celów przetwarzania, przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca, przy czym w uzasadnionych przypadkach
   (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym
   na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może takowy dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator CWB
  Publikacja dnia: 18.06.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 18.06.2020
  Dokument oglądany razy: 509
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu