K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
BIP.gov.pl

  Klauzula informacyjna - kontrahenci

  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie, tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustaw.
  Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego powyższym Rozporządzeniem i w oparciu jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2,  informujemy, że:

  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, tel. kontaktowy: 56 / 611-89-30, e-mail: kontakt@torun.direct

  2.    W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, tj. Anną Grzybowską, pod adresem mailowym: rodo1@tcuw.torun.pl

  3.    Pani/Pana dane osobowe, pozyskane w zawiązku z zawartą umową będą przetwarzane
  w następujących celach:
  a.    związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  b.    związanych z udzielaniem odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  c.    związanych z udzielaniem odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
  d.    związanych z archiwizowaniem.
  4.    Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w  tym zgodnie z zapisami powyżej cytowanego RODO, spełniając przynajmniej jeden
  z warunków wskazanych tym Rozporządzeniem, a o których mowa odpowiednio w art. 6 i/lub 9, w sytuacji gdy:
  a.    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze danych,
  b.    wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  c.    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  przed zawarciem umowy,
  d.    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.
  5.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
  i realizacji umowy.

  6.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania,
  w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  7.    Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić w oparciu
  o obowiązujące przepisy prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro będzie udostępniać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd);  innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem.

  8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z kategorii archiwalnej przewidzianej dla Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiące załącznik
  do  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z roku 2011, nr 14, poz. 67).

  9.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania,
  jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.

  10.    Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa
  w pkt 8 niniejszej informacji.

  11.    Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  13.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi
  ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna
  dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

  14.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  15.    Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator CWB
  Publikacja dnia: 18.06.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 18.06.2020
  Dokument oglądany razy: 972
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu