K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
BIP.gov.pl

  Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje,
  że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie, tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018mr. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustaw.
  Mając na uwadze powyższe, w zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia w tut. Centrum i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro informuje, że:

  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, tel. kontaktowy: 56 / 611-89-30, e-mail: kontakt@torun.direct.

  2.    W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, tj. Panią Anną Grzybowską, pod adresem mailowym: rodo1@tcuw.torun.pl

  3.    Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
  oraz mogą być przetwarzane w oparciu o art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, jak i ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

  4.    Podanie  przez  Panią/Pana  dodatkowych  danych  nie  objętych  zakresem  wskazanym w ogłoszeniu aplikacyjnym, a wynikających
  m.in. z art. 22 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.), jest dobrowolne.

  5.    Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające poza ich podstawowy, wymagany zakres
  (o którym mowa w pkt 4), winny zamieszczać w swoich dokumentach aplikacyjnych następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

  6.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7.    Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  i  udostępniane  wyłącznie  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  8.    Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne
  z rezygnacją udziału w naborze.

  9.    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  10.    Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy
  po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

  11.    Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.torun.pl, www.bip.torun.direct oraz na tablicy informacyjnej CWB przez okres co najmniej 3 miesięcy.

  12.    Administrator informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

   

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator CWB
  Publikacja dnia: 18.06.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 18.06.2020
  Dokument oglądany razy: 505
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu