Deklaracja Dostępności

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narządzi ułatwiających ich dostępność.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej,

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Drygalski, kontakt@torun.direct. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 611 89 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście znajduje się od strony ul Konopnickiej, nie ma progu, a drzwi nie otwierają się automatycznie, należy wybrać przycisk domofonu z numerem 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Przed budynkiem urzędu zostało wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe.
  3. Wejście do budynku urzędu zostało wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia wejście na półpiętro na którym znajduje się winda, umożliwiająca dojazd na wszystkie kondygnacje. 
  4. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Udogodnienia

   1. Podjazd dla wózków.
   2. Winda.
   3. Miejsca parkingowe. dla osób niepełnosprawnych.
   4. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   Utrudnienia

   1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
    i słabowidzące.
   2. W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Informacje dodatkowe

   1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
   2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
   3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.
   4. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.